Artiklar om skapelse och evolution

www.gardeborn.se

Artikel av Anders Gärdeborn publicerad  i nr 4/2015 av:

Kaninen som aldrig hittade till kambrium

__________________________________________________________________________

En god vetenskaplig teori ska kunna göra prediktioner (förutsägelser) om naturen, och den ska överges om dessa inte uppfylls vid en jämförelse med verkligheten. Evolutionsläran tillhör inte dessa goda teorier. Den predikterar ingenting alls utan anpassar sig istället helt fritt till vilka fynd som helst.


Några exempel: Alla som följt debatten ett tag upptäcker att nya fynd ständigt tvingar forskarna att rita om sina utvecklingsträd. I cellernas värld har nya upptäckter av ovedersäglig design framtvingat hjärngymnastik på tidigare helt oacceptabla nivåer för att kunna förklara dem med slumpmässig variation och naturligt urval. Det har gått så långt att till och med metodiken anpassats för att oskadliggöra hot mot evolutionsläran. De tidigare utvecklingsträden (fylogram) har idag ersatts av biologiska klassificeringsträd (kladogram) eftersom några förälder-barn-relationer inte kunnat hittas. (Se del 2 av artikeln här för en utveckling av detta resonemang.)


Evolutionslärans ovetenskaplighet


Denna totala plasticitet (anpassningsbarhet) hos evolutionsläran gör den omöjlig att falsifiera (motbevisa), och därför uppfyller den inte ett av grundkraven på att få kallas vetenskaplig. Jo men visst är den falsifierbar säger teorins förespråkare, och ett ofta anfört exempel på detta är kaninen i kambrium. Om vi skulle hitta en kanin i samma sedimentlager som trilobiterna så skulle evolutionsläran vara falsifierad menar man. Men argumentet avslöjar en missuppfattning av fyndens betydelse i och för evolutionsläran. Avsaknaden av kaninen i kambrium är ingen evolutionistisk prediktion utan en evolutionistisk observation. Forskarna har studerat den fossila ordningen i berget och konstruerat sina evolutionsträd utifrån denna.

Varför hittas inga kaniner bland trilobierna? Kanske för att de inte levde i havens djup då syndafloden kom. Inte nu heller. (Ill. Heinrich Harder)

Evolutionsträd, trilobiter och kaniner


Om kaniner hade hittats under trilobiterna så hade vi idag haft evolutionsträd där de senare utvecklats från de förra snarare än tvärtom, vilket är evolutionistisk konsensus idag. Det är alltså den observerade fossila ordningen som leder till evolutionsträden och inte tvärtom. Om däremot avsaknaden av kaninen i kambrium hade predikterats av evolutionsläran så hade den varit falsifierbar (läran alltså, inte kaninen).

Den evolutionsbiolog som har kaninen i kambrium som sitt falsifieringskriterium tar därför inga som helst risker. Han ber helt enkelt meningsmotståndaren att observera en kanin i ett lager där kaniner inte observeras, en i sanning grannlaga uppgift. Evolutionsläran sitter säker med ett sken av falsifierbarhet.


Evolutionsträd enligt likhetskriterier


Nu finns det visserligen andra sätt att bedöma evolutionära släktskap än genom fossil ordning. Forskarna bygger också sina träd utifrån likhetskriterier med antagandet att ju större likhet desto närmare släktskap. Dessa likheter är ofta molekylära där man till exempel jämför ordningen av aminosyror i olika proteiner.

Då finns det väl ett kriterium att prediktera fossil ordning som inte kommer från den fossila ordningen självt? Jovisst, men nu dyker nästa problem upp för evolutionsläran nämligen att den från likhetsjämförelser förväntade (predikterade) fossila ordningen ofta inte stämmer med det vi finner i berget. Naturligtvis anpassar sig evolutionsläran även till detta predikament och har uppfunnit mekanismer att förklara likheter som inte beror på evolution. Likheter bevisar alltså evolution utom i de fall då de inte gör det.


Vilken intellektuell soppa evolutionsläran har blivit. Suck!


____________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2020 • Spridning tillåten om du anger källan, dock inte i kommersiellt syfte.