Debatter om skapelse och evolution

www.gardeborn.se

Artikel av Anders Gärdeborn publicerad 2009-08-05 i:

Bibel 2000 förringar att Jesus är Gud

_________________________________________________________________________


Aila Annala skriver i en debattartikel i Dagen 9 juni om den mytbildning som kan finnas runt olika bibelöversättningar. Jag håller helt med om de huvudpoänger hon har, nämligen att det inte existerar några felfria översättningar, att vårt språk blivit fattigare sedan grundtexterna skrevs och att det finns många tolkningsmöjligheter i fråga om Bibelns detaljer.


Däremot menar jag att Annala utelämnar en viktig dimension i sin analys, nämligen att en översättning kan vara behäftad inte bara med slumpmässiga fel i detaljer, utan även med systematiska fel i sitt huvudbudskap. Jag menar att det finns en avgörande sådan systematisk brist hos Bibel 2000, nämligen att den verkar ha svårt att acceptera Jesus som Gud.


Bibeln berättar att när Jesus dog på korset för att rädda oss från synd och död, så var det Gud själv som offrade sig. Bibel 2000 förringar dock denna avgörande sanning då den i Apg 20:28 skriver att Gud har vunnit sin församling med "sin sons" blod, i stället för grundtextens "sitt eget" blod, som ovedersägligt gör Jesus likställd med Gud Fadern. I Hebr 1:9 skriver Bibel 2000 om Sonen: "Därför har Gud, din Gud, smort dig...", i stället för den text som många andra översättningar har och som direkt gör Jesus till Gud: "Därför, Gud, har Din Gud smort dig...". I Jes 9:6 gör Bibel 2000 om "Mäktig Gud" (El Gibbor) till "Gudomlig hjälte" och i Joh 8:58 omvandlar den Jesu oryggliga ord om sig själv, "Jag Är", till det otydligare "jag är och jag var".


Annala har helt rätt i att många skillnader mellan översättningar "saknar betydelse för det som är viktigt för vår frälsning". Men då skillnaderna berör själva kärnan av Bibelns undervisning, det vill säga Jesu gudom, måste de påtalas. Därför skriver jag detta också efter att noggrant ha hörsammat hennes varning för andligt högmod och fördömande attityder.


Anders Gärdeborn

Västerås

_________________________________________________________________________

 

Aila Annala svarar 2005-08-11:


Det verkliga problemet är att Bibeln läses för lite


Både Mats Olofsson den 16 juli och Anders Gärdeborn den 5 augusti tycks för mig göra just det jag i mitt inlägg den 9 juni vädjade till bibelläsarna att inte göra: Ifrågasätta översättarnas motiv och bara leta efter brister i den översättning man inte gillar. Visst är det svårt att bedöma översättningarna objektivt och neutralt. Utan att förespråka någon översättning vill jag bara kort kommentera Olofsson och Gärdeborn.


Det är tyvärr inte möjligt att här gå in på alla detaljer så jag vill bara bemöta en åsikt som framkommer framför allt hos Gärdeborn, nämligen att Bibel 2000 skulle förringa Jesu gudom. Givetvis kan man diskutera de exempel Gärdeborn tar upp, men de tyder också på en ganska selektiv läsning. Det finns nämligen andra ställen där Bibel 2000 och Folkbibeln lyfter fram Kristi gudom lika tydligt och med samma ordval, till exempel Tomas bekännelse i mötet med den uppståndne i Joh 20:28: "Min Herre och min Gud." Båda skriver "Gud" med stort G (ingen skillnad mellan små och stora bokstäver i grekiskan); se även noten i Bibel 2000 som hänvisar till Joh 1:1, som i sin tur räknar upp ett antal ställen i Nya testamentet där Jesu gudom tydligt kommer fram.


När det gäller Apg 20:28 bör det påpekas att grekiskan gör ingen skillnad mellan "sin/sitt" och "hans", och därmed kan det översättas både "med sitt eget blod" och "med hans (Kristi) eget blod". I vissa handskrifter står det "Herrens (Kristi) församling" i stället för "Guds". Båda tolkningarna är korrekta i sak, nämligen att det handlar om Kristi offerdöd, men Bibel 2000 översätter friare. NT visar tydligt att Kristus är Gud, och i Kristus blev Gud människa, och det var Kristi blod som utgöts för människan.


I Hebr. 1:9 är också båda översättningarna/tolkningarna som Gärdeborn nämner möjliga. Vi behöver inte läsa in något som skulle förringa Kristi gudom.


Som bibelöversättare brottas jag dagligen med grundtextens formuleringar och har full förståelse för att en vanlig bibelläsare inte kan känna till alla dess olika nyanser. Det är just därför jag har försökt vädja till en större öppenhet och respekt för de olika översättarnas försök att återge grundtextens innebörd.


Till Olofsson vill jag säga: Läs förordet till Bibel 2000, likväl som till andra översättningar och begrunda de olika översättarnas direktiv.


Till sist: jag tror inte att någon enskild översättning är något större problem i dagens Sverige. Det verkliga problemet är att Bibeln läses alldeles för lite - även bland de kristna.


Aila Annala

____________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2020 • Spridning tillåten om du anger källan, dock inte i kommersiellt syfte.