Debatter om skapelse och evolution

www.gardeborn.se

Artikel av Anders Gärdeborn publicerad 2002-02-07 i:

Professorerna blandar ihop

vetenskap och materialism

_________________________________________________________________________


På DNs Debattsida den 25:e januari gick 15 professorer i olika biologiska vetenskaper till angrepp mot Skolverket för en "oförståelse för de fundamentala skillnader som finns mellan naturvetenskapens och bokstavstrons metoder att nalkas verkligheten." Denna oförståelse visar Skolverket enligt professorerna i en utvärderingsrapport man gjort av Livets Ords skolor i Uppsala. Jag har ingen ambition att försvara Livets Ords undervisning, eftersom jag inte känner till denna i tillräcklig detalj. Däremot menar jag att de 15 debattörerna avslöjar en lika slarvig inställning till naturvetenskapernas arbetsområde som man anklagar Skolverket för.

Jag håller helt med professorerna om vikten av naturvetenskap på skolschemat. De blandar dock ihop naturvetenskap med materialism, dvs tron på nödvändigheten att förklara allt med enbart naturliga eller materialistiska orsaker. Därför argumenterar de snarare för att skolan skall ha en materialistisk grund än en naturvetenskaplig. Detta må vara professorernas mening, men jag har svårt att tro att det är läroplanens (Lpo 94) mening då den skriver att "Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana."


Det finns i huvudsak två olika sätt att förklara livets ursprung. Båda gör vissa grundläggande antaganden och bygger sedan sin förklaring av ursprunget på dessa antaganden. Den första ursprungsförklaringen har materialismen som grundantagande, menar att slump, tid och naturlagar är de enda drivkrafterna och använder olika former av evolution som mekanism för uppkomsten av de biologiska huvudgrupperna. Den andra ursprungsförklaringen har en högre makt som grundantagande, menar att syfte och design ligger bakom naturen och använder olika former av skapelsemodeller (t.ex. den bibliska) som mekanism för ursprunget. Båda modellerna står alltså på en trosgrund (materialism resp. högre makt) och den ena är varken mer eller mindre vetenskaplig än den andra. Problemet uppstår när man, som de 15 professorerna, sätter likhetstecken mellan vetenskap och materialism och menar att skolan bara skall få lära ut materialism och evolutionism som enda möjliga vetenskapliga förklaring till vårt ursprung.


De 15 debattörerna må vara mycket framstående inom sina respektive forskningsområden. Men vad de alltså inte inser - alternativt berättar - är att "evolution" inte är ett nödvändigt resultat av dagens vetenskaper, utan ett grundantagande för dem. Vetenskapen har stått på sådana fast rotade paradigm tidigare, som t.ex. då jorden ansågs vara universums centrum, och varje gång någon vågat utmana paradigmet har de stämplats som antingen okunniga, förståndsbefriade eller illvilliga. Dagens utvecklingsparadigm är lika fast rotat som någon av de tidigare, både vad gäller materiens ursprung (olika bigbang-teorier), livets ursprung (ursoppan m.fl. hypoteser) och de biologiska huvudgruppernas ursprung (neodarwinism med sina varianter). Att de 15 professorerna står på utvecklingsparadigmet är förståeligt eftersom deras träning, arbetsmiljö och karriärmöjlighet är beroende av det. Om skolan skulle göra det är det däremot beklagligt, i synnerhet då man har ambitionen att eleverna skall tänka självständigt och inte fastna i förutfattade meningar.


Skolan bör koncentrera sig på att lära ut biologiska fakta om fossiler, DNA, och populationer. Den bör sedan visa på att dessa fakta kan tolkas genom glasögon av olika typer av evolutionstro eller skapelsetro. Eleverna bör sedan själva få ta ställning till vad som verkar rimligast. Och att alla fakta pekar på en evolution har tyvärr blivit vår moderna skapelsemyt. Den fråga de 15 professorerna och alla med ansvar för undervisning bör ställa sig är om inte denna myt håller på att bli minst lika dogmatisk som alla dess föregångare.


Anders Gärdeborn

____________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2020 • Spridning tillåten om du anger källan, dock inte i kommersiellt syfte.