Debatter om skapelse och evolution

www.gardeborn.se

Artikel av Anders Gärdeborn publicerad 2003-04-11 i:

Vad har kyrkans tro med

evolutionsläran att göra?

_________________________________________________________________________


Under en längre tid har det pågått en debatt om kristen tro, där ärkebiskop KG Hammar engagerat sig. I sitt avslutande inlägg förde han in ett nytt element i debatten nämligen evolutionsläran och dess koppling till kyrkans tro. KG Hammar skriver i Svenska Dagbladet den 19 mars:


”Den antikt kristna världsbilden byggde på att Gud skapat världen färdig och fullkomlig. Genom människans uppror mot Gud, "syndafallet", fick den mänskliga naturen en skada som bara Gud kunde reparera. Inom den ramen formulerades kyrkans texter.

I dag lever vi med evolutionen som en självklar förutsättning. Vårt sätt att tänka om Gud, skapelse, frälsning, gudomlig och mänsklig natur och mycket annat, påverkas av detta. Vår tid behöver hitta ett språk som betraktar evolutionen som en självklarhet, men samtidigt försöker

uttrycka Gud, skapelse, frälsning, Jesus, på ett sätt som svarar mot tidigare generationers erfarenhet även om man då tänkte annorlunda.”


Jag har stor respekt för ärkebiskopens intellektuella hederlighet. Han förnekar inte evolutionslärans påverkan på den kristna tron, och sopar inte heller problemet under mattan genom att säga, som så många andra, att Bibeln beskriver vem som skapade medan evolutionsläran visar hur det gick till. Han vågar ta konsekvenserna av att betrakta evolutionsläran som ett faktum.


Jag menar dock att ärkebiskopen, och den kyrka han representerar, inte på ett trovärdigt sätt lyckats förena biblisk kristendom med evolutionsläran. Och i valet mellan dessa två måste Bibeln vara kyrkans självklara val. Det finns heller inget tvingande i att tro på evolutionsläran eftersom den, i motsats till vad de flesta fått lära sig, ingalunda är ett nödvändigt resultat av dagens vetenskaper, utan ett grundläggande antagande för dem, eller ett paradigm på vilket vetenskaperna bygger sin verksamhet. Men syftet med detta inlägg är inte att diskutera evolutionslärans vetenskapliga status, utan att ifrågasätta hur förenlig den är med Bibelns budskap. Därför ställer jag tre frågor till KG Hammar:


  1. Vem är Gud? I Bibeln och Svenska kyrkans trosbekännelse är Gud skapare av allting. Ärkebiskopen menar att detta skett genom evolutionen. Bibelns Gud är kärleksfull, barmhärtig och tar hand om den svage. Evolutionens gud är blodtörstig, konkurrerande och slår ihjäl den svage. Vilken Gud bekänner sig KG Hammar till?


  1. När kom döden in i världen? Enligt Bibeln är Gud ”liv” och döden kom in i världen först då människan gjorde uppror mot Honom och föll i synd. Enligt evolutionsläran har döden funnits under miljontals år innan människan trädde in på scenen. Är döden den katastrof i skapelsen som Bibeln beskriver, eller är den ett nödvändigt villkor för att vi människor skall finnas till som art?


  1. Varför dog Jesus på ett kors? Bibelns mest centrala budskap är att Jesus dör och uppstår för att rädda oss från konsekvensen av vår synd – den eviga döden. I ett evolutionistiskt scenarium är döden naturlig. Om Gud använt den evolutionistiska processen för att skapa oss så dör Jesus för att rädda oss från Guds egen metod att skapa oss. Menar ärkebiskopen att Jesu död och uppståndelse var nödvändiga? Och i så fall, för vad?


Enligt min mening gör ärkebiskopen – och många andra i den kyrka han representerar - det svårt för de människor som vill vara kristna och samtidigt behålla sitt förnuft. Man har kapitulerat för det evolutionistiska paradigmet vilket inte ger oss någon verklighetsanknuten grund för en kärleksfull Gud som själv dör för människornas synder. Men eftersom biskopen lovvärt tror på en både kärleks- och sanningsfull Gud så tvingas han flytta upp de bibliska sanningarna till en diffus och odefinierbar religionssfär utan koppling till den ”verkliga” världen. Talet om Jesus och Hans verk blir bara kyrkliga ord, utan konkret koppling till den evolutionistiska världsbild man bekänner sig till.


Det innebär en katastrof för människan om hon tvingas lämna sin dagliga verklighet och sitt förnuft bakom sig för att hitta meningen med livet. Istället för att hjälpa människan hitta den verklighetsbaserade meningen med livet - vilken finns beskriven i Bibeln - så lämnas hon med vackra religiösa stämningar och en fullständig frihet att tolka vad Skaparen vill ha sagt i Bibeln. Det är inte längre bara ateister och skattesparare som lämnar kyrkan. En tredje grupp växer sig allt starkare – seriösa kristna som menar att Svenska kyrkan övergett sitt uppdrag att förmedla Bibelns budskap till oss människor.

___________________________________________________________________________

 

Svar av Allan Willny 2003-05-20:


De heliga texterna i Bibeln är inte naturvetenskap


Jag är inte KG Hammar men väl en av dem som i det mesta står för detsamma som han. Jag fick på mitt arbetsbord kopian av ett debattinlägg i Nya Dagen den 11 april. Och som seriös kristen kan jag inte annat än stå upp emot Anders Gärdeborns obegåvade och oförskämda rallarsvingar – trots att jag i mitt stilla sinne undrar om det är mödan värt.


Enligt Gärdeborn tillhör jag de intellektuellt ohederliga eftersom jag hävdar att Bibeln och evolutionsläran svarar på två helt olika saker. För det andra är det ovärdigt och okristligt att som Gärdeborn sopa ihop alla som inte tycker som han i en kategori som kallas ickeseriösa kristna. De tre frågor som ställs till KG Hammar är alla så insinuanta och svepande i sina generaliseringar att de inte förtjänar ett seriöst bemötande.


Efter denna trista inledning ska jag nu försöka gå sakligt tillväga. Den moderna fundamentalismen – vilken jag anser Gärdeborn representera – tycks inte vilja inse att de är upplysningens och rationalismens hjälplösa fångar. De försöker göra nästan 3 000 år gammal helig text till naturvetenskap eftersom det är det enda vetande-paradigm som rationalismen godkänner. Problemet när det gäller Bibeln är bara det att det inte går att passa in i det naturvetenskapliga schemat. Försöker vi som kristna spela på den planen kommer vi ohjälpligt att göra självmål gång på gång på gång.


Evolutionsläran är ett av många försök att svara på frågan om livets ursprung utifrån sina intellektuella och vetenskapliga förutsättningar. I dialog med naturvetare har jag på senare tid börjat upptäcka en klädsam ödmjukhet som går ut på att ”vi tror att det är så här det har gått till, men vi vet inte”. Den kristna tradition jag själv bekänner mig till söker samma ödmjukhet när vi säger att Gud är ett mysterium. Hans verk kan bara presenteras oss i bilder. Och skapelsen blev inte definitivt fullbordad på den sjunde dagen. Skapelsen pågår hela tiden. Gud – Fadern – Skaparen är i rastlös aktivitet för att bygga upp där vi efter syndafallet fortsätter att rasera. Om jag hävdar att Gud gjorde allt på sex dagar och vilade på den sjunde som en alltigenom bokstavlig sanning – då har jag begränsat mina möjligheter att i bön leva med mysteriet Gud. Vad värre är: Jag har gjort Gud till min lilla maskot, effektivt inlåst mellan ett par bokpärmar som jag kan använda för mina egna syften.


Om jag skulle gå med på Gärdeborns resonemang för ett ögonblick: Svara mig i så fall på vilken av Bibelns båda skapelseberättelser jag ska tro bokstavligt på. Och tala om hur jag ska hantera motsägelserna dem emellan. Intellektuell hederlighet kräver att du svara på detta, Anders Gärdeborn. Och är du en seriös kristen godkänner du även mig som en sådan. Jag slutar för denna gång och hoppas på svar.


Allan Willny

gymnasiepräst i Kalmar

___________________________________________________________________________


Mitt svar i samma nummer 2003-05-20:


Naturligtvis är Bibeln inte en biologibok


Naturligtvis har Allan Willny (AW) rätt i att det finns andra vägar till kunskap än naturvetenskapens. Naturligtvis är inte Bibeln en biologibok. Om min första artikel gav AW ett annat intryck ber jag om ursäkt för otydlighet och försöker igen.


Jag är alltså helt överens med AW att vetenskapen och Bibeln besvarar två olika kategorier av frågor. Vetenskapen beskriver människan ner på molekylärnivå. Bibeln berättar hur vi blir frälsta. Vetenskapen beskriver universums struktur. Bibeln beskriver egenskaperna hos dess Skapare. Så långt är allt frid och fröjd. Ibland gör dock vetenskapen och Bibeln intrång på varandras arbetsområden. Det brukar inte heller leda till problem eftersom de oftast bekräftar varandra. Till exempel har vetenskapliga utgrävningar bekräftat bibliska platser och händelser, och Bibeln förutsade för länge sedan att jorden är rund.


Problem brukar dock börja dyka upp då vetenskapen lämnar sin beskrivande roll och börjar uttala sig om tingens ursprung. Detta eftersom den ofta använder naturalismen som grund, det vill säga det obevisade, obevisbara och vetenskapligt obefogade antagandet att allt har kommit till utan gudomligt ingripande. Evolutionsläran är det tydligaste exemplet på en teori som är oförenlig med Bibeln, eftersom den utgår från att Gud inte finns och ersätter honom med slump och en massa tid.


Jag försökte illustrera denna kollisionskurs mellan evolutionslära och Bibel med tre frågor:


Är vår Gud Bibelns Gud som kärleksfullt tar hand om den svage, eller evolutionens som konkurrenslystet slår ihjäl honom? Är döden ett resultat av vår synd eller ett nödvändigt villkor för att vi ska finnas till som art? Jesus dör för att rädda oss från konsekvensen av vår synd – den eviga döden. Blir inte detta meningslöst om döden ändå bara är Guds metod att skapa oss?


Jag menar att en kristen med evolutionstro och intellektuell heder kan göra en av tre saker: Visa att kollisionskursen bara är ett fundamentalistiskt hjärnspöke genom att seriöst besvara mina tre frågor. Eller överge evolutionsläran. Eller överge Bibeln. AW verkar välja den första av dessa alternativ och därför är det mycket olyckligt att han väljer att inte besvara mina frågor, utan avfärdar dem som ”insinuanta” och ”svepande”. Eftersom frågorna uttryckte hela poängen i min första artikel blir dessutom hans kritik av den ett meningslöst slag i luften.


Allan Willny ber mig också svara på vem av Bibelns två skapelseberättelser han ska tro på. Mitt svar blir båda. Att berättelsen om universums, jordens och livets skapelse i 1 Mos 1 skulle strida mot den om människans skapelse i 1 Mos 2 stammar från den bibelkritik som fick sitt genombrott i slutet av 1800-talet. Sedan dess har uppfattningen om två oförenliga skapelseberättelser blivit en lika olycklig som vanlig myt. Berättartekniken då Bibeln skrevs var att först beskriva skapelsen översiktligt, vilket ansetts som den första skapelseberättelsen, och sedan zooma in sig på det väsentligaste, människan. Att de två berättelserna skulle ha olika ordning mellan människans skapelse och djurens är ett missförstånd som förstärks av en olycklig översättning i några av våra svenska biblar. ”Gud skapade djur och förde dem fram till mannen” kan lika gärna översättas med ”Gud hade skapat djur och förde dem fram till mannen”. Då blir skapelseordningen densamma och vi får en konsekvent berättelse utifrån den då gällande berättartekniken.


Slutligen önskar AW att bli betraktad som en seriös kristen av mig. Om detta kan jag inte ha någon uppfattning eftersom frågan inte avgörs av vår världsbild utan av vår relation till Jesus Kristus. Och även i denna fråga förblir vetenskapen tyst.


Anders Gärdeborn

talesman för Föreningen Genesis

____________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2020 • Spridning tillåten om du anger källan, dock inte i kommersiellt syfte.