Debatter om skapelse och evolution

www.gardeborn.se

Artikel av Anders Gärdeborn publicerad 2010-10-05 i:

Vi behöver mer vetenskap i kyrkorna

_________________________________________________________________________


Många kristna argumenterar för att läroplanerna för våra svenska skolor måste innehålla mer religion. Detta krav ställer jag mig bakom, dock med viss försiktighet. Vi måste komma ihåg att religionsundervisningen på åtminstone de kommunala skolorna ska vara icke-konfessionell, vilket i praktiken betyder att ”religion” inte längre betyder ”läran om Gud” utan istället ”läran om människors uppfattning om Gud”. Eftersom människor kan uppfatta Gud olika, ibland till och med motsägande, ska skolan därför inte bara lära ut uppfattningar om Gud utan även missuppfattningar om Gud. Det är inte självklart att detta är bra för eleverna, speciellt med tanke på att den icke-konfessionella skolan förbjuds att erbjuda vägledning om vilken gudsbild som är den rätta, eller ens den mest trovärdiga.


Ett problem med att religionen försvinner från våra skolor är att vi skapar ett vattentätt skott mellan vetenskap och religion. Många menar att skolan ska hålla på med det förstnämnda och kyrkan med det sistnämnda, och aldrig mötas de två. Denna dikotomi är mycket olycklig. Vetenskapen studerar den natur som Gud har skapat och att inte tillåta att diskutera Skaparen tillsammans med det skapade är lika olyckligt som att förbjuda frågor om författaren då man läser en bok. I denna artikel argumenterar jag dock inte för mer religion i skolorna utan snarare det omvända – mer vetenskap i kyrkorna!


Upplysningstidens vetenskapliga revolution kännetecknades av ett antal idéer som tog bort behovet av Gud och detroniserade människan som skapelsen yttersta syfte. Kopernikus heliocentriska världsbild flyttade bort jorden från universums centrum. Newtons urverksuniversum, hårt styrt av orsak- och verkansamband, verkade ta bort möjligheten för en genuint fri vilja. Darwins utvecklingslära gjorde människan till ett djur bland alla andra och Freuds psykologi gjorde oss till en maskin slavande under barndomens händelser. Tyvärr lever denna syn kvar ännu idag. Många människor både i och utanför kyrkorna, lever i tron att vetenskapen och Bibeln ligger på kollisionskurs.


Detta gäller dock inte längre. De senaste hundra årens vetenskap pekar bort från materialismens grundantagande att naturen är allt som finns. Den är full av upptäckter som gör Bibelns Gud mer trovärdig samtidigt som den visar på människans särställning i skapelsen. Vetenskapen ärar Gud genom att visa på Hans existens, makt och genialitet. Idag har kyrkorna en unik chans att visa på den Gud de är satta att predika, inte bara via den speciella uppenbarelsen (Bibeln) utan även via den allmänna uppenbarelsen (naturen, som kan studeras med vetenskap). Vi kan alltså få stor draghjälp av vetenskapen i vår mission att nå ut till människor, om vi förstår använda den på ett klokt sätt.


Kyrkan skulle kunna använda fysiken till att visa hur väl kalibrerade naturens konstanter är för möjliggöra intelligent liv. Inom astronomin kan man peka på att i bigbang-modellen, oavsett dess övriga meriter, så har tiden haft en början vilket är naturligt med en biblisk världsåskådning men svårsmält för många naturalistiska vetenskapsmän som då måste förklara hur allt startades en gång i tiden. Kvantmekaniken har genom den så kallade obestämbarhetsprincipen öppnat dörrarna för en genuint fri vilja. Man kan använda geologin till att visa på de talrika spår som Bibelns syndaflod satt i jordskorpan. Paleontologin med sina fossillager ger tunga bevis för att växter och djur är skapade inom speciella grupper precis som Första Moseboken säger. Inom biologin kan man visa på att de evolutionistiska processerna slumpmässig variation och naturligt urval inte räcker för att förklara alla de livets funktioner vi finner inom biosfären. Genetiken visar att mycket av variationen hos djur och växter är förprogrammerad i DNA och inte ett resultat av evolutionära processer, vilket naturligt leder till frågan om vem som är den ursprunglige Programmeraren. Paleoantropologin visar att människan alltid varit människa trots att evolutionsbiologer letat efter länkar mellan oss och aporna i 150 år. Inom kemin kan man visa att sannolikheten att den enklaste reproducerbara cellen bildats av sig själv är i stort sett obefintlig. Lingvistikens olika språkfamiljer kan härledas tillbaka till Babels torn. Informatiken visar att cellens sätt att behandla information är finurligare gjord än den mest sofistikerade dator. Man kan till och med använda matematiken till att visa att skillnaden mellan den mänskliga hjärnan och en dator är principiell och inte bara kvantitativ. De olika vetenskapsdisciplinerna bevisar naturligtvis inte Gud, men de ger tämligen exakt de resultat man kan förvänta sig utifrån Bibelns historiebeskrivning.


Strategin hos kristendomsbekämpande ateister och humanister brukar vara att måla upp en motsatsställning mellan Bibeln och vetenskapen. Tyvärr har de varit framgångsrika i denna strategi vilket visar sig i att många kristna lever ovetande om att det finns ett mycket rikt material inom vetenskapen idag som stärker Bibelns trovärdighet och visar på människans särställning i skapelsen. Ateister och humanister har inte monopol på vetenskapen. Kyrkorna har alltför lättvindigt gett upp denna värdefulla mark, istället för att använda den i sin mission att visa på Gud. Nittonhundratalets vetenskapliga genombrott har försett kristna med ett ovärderligt stöd för sin bibliska tro. Låt inte denna möjlighet gå oss förbi.


Anders Gärdeborn

_________________________________________________________________________


Samuel Johanssons replik i Dagen 2010-11-17:


Läs och följ hela Bibeln - men inte bokstavistisktTill skillnad mot Björn Helgesson, präst i Örebro som skrev här den 27/10, så är jag en efterföljare till såväl Jesus som hela Bibeln eftersom hela Bibeln handlar om Jesus och det gudsrike han etablerar i människors hjärtan. Men jag håller med prästen på en punkt: som troende ska vi inte tvingas leva i "parallella verkligheter", vilket skulle bli resultatet om föreningen Genesis, med Anders Gärdeborn i spetsen, fick råda. Som Helgesson framhåller är det en "total återvändsgränd".


Dessa "moderna" fundamentalister i Genesis läser Bibeln på ett bokstavistiskt sätt utan att ta hänsyn till Bibeln som helhet. Kom ihåg Paulus ord om bokstaven som dödar, medan Anden ger liv. Och enligt Johannes evangelium ska Anden leda oss fram till hela sanningen, det vill säga den sanning vi nu har i skriften tagen som helhet.


Som ättling till bibelläsare i generationer känner jag de heliga skrifterna från barndomen och läser dem enligt den urgamla metoden att låta skrift förklara skrift. Redan Jesus och Paulus läste på det sättet. Hur många gånger svarar inte Jesus fariséerna med orden "har ni inte läst ..." och på så vis satte punkt för diskussionen tills de inte längre vågade fråga honom.


Grundläggande för en kristen är att läsa Gamla testamentet i ljuset av det nya. Därför ser vi profetior om Messias överallt i GT:s böcker, alltifrån den första profetian om hur kvinnans säd ska krossa ormens huvud och framåt. Kvinnans säd, det vill säga Marias förstfödde son, utan manlig medverkan, är nu given all makt över Guds och människans gemensamma fiende. Låt oss därför leva fria från lögnens makt.


Samma sak, helhetsläsningen, gäller när vi ska bedöma de vetenskapliga upptäckter som ytligt sett utmanar vår bibliska världsbild. I verkligheten finns ingen fundamental konflikt mellan de två. Vi behöver inte leva i parallella verkligheter som dels bibeltroende, dels vetenskapligt upplysta människor. Verkligheten är en, den Gud skapat. Och sedan 2000 år har Bibeln förkunnat att universum, med allt vad däri är, blev till i en enda gudomlig befallning. En.


"I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv ..."


Redan dessa korta meningar från Johannes inledning ger den lins genom vilken vi som kristna har att läsa världens och mänsklighetens bildspråkligt framställda urhistoria i första Mosebok.


Men som bibelläsare vet vi att vi måste ha minst två vittnen som bekräftar samma sanning, och detta andra vittne finner vi i Hebréerbrevet 11:3: "Genom tron förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt." Formats, utformats ur intet genom ett ord, en skapelsehandling. En. Inte fem eller sex eller något annat antal som bokstavisterna vill få oss att tro. Också 1917 års val av verb är giltigt enligt grundtexten; där står "fullbordats". Det kan inte slås fast mer kategoriskt än så.


Guds första befallning "Varde ljus!" innehåller alltså all den information, all den "intelligenta design" som universum behöver för att kunna utvecklas till vad det är idag med liv, anda och allt. De därpå följande gudsorden är att se som en innehållsdeklaration av vad som redan var ett faktum i urljuset, urfröet till allting annat.


Och vi vet ju nu att universum föddes i en ljushändelse vars fotoner ännu fyller rymden och vittnar om miraklet. Kosmos naturkonstanter var exakt kalibrerade redan i själva födelseögonblicket för att frambringa just vår värld. Exaktheten hos de kosmologiska konstanterna har mätts till tal som har upp till 120 decimaler. Maken till precision finns ingen annanstans utom i matematikens teorier.

_________________________________________________________________________


Mitt svar i Dagen 2010-11-23 till Samuel Johanssons replik:


Sund vetenskap är förenlig med BibelnSamuel Johansson kritiserar min och föreningen Genesis skapelsesyn i en artikel 17 november. Han menar att vi befinner oss i en ”total återvändsgränd” och kallar oss ”moderna” fundamentalister. Eftersom dessa ord inte avser att visa uppskattning ser jag mig nödgad att svara. Detta är dock svårt eftersom det mesta av resten av Johanssons artikel egentligen samtycker med det jag och Genesis står för. Hit hör att efterfölja hela Bibeln, att det inte finns någon fundamental konflikt mellan Bibel och vetenskap, att universum tillkommit genom en gudomlig befallning, att naturkonstanterna är kritiskt kalibrerade för att tillåta liv och att johannesprologens betoning av Guds Ord är fundamentalt viktig vid förståelsen av Första Moseboken.


Så Samuel Johansson, vad är det egentligen du kritiserar? Såvitt jag kan förstå är det du som lever i de ”parallella verkligheter” du anklagar föreningen Genesis för. Den ena hämtar du från Bibeln och den andra från vetenskapen där du inte tycks göra någon åtskillnad mellan fysisk verklighet och vetenskapens modeller av densamma. Sund och saklig vetenskap är i högsta grad förenlig med Bibeln, men inte nödvändigtvis alla spekulationer som går under vetenskaplig flagg som t.ex. big bang och utvecklingsläran. Det är kravet på överensstämmelse mellan sådana mänskliga konstruktioner och Bibeln som leder till en splittrad verklighetssyn, inte föreningen Genesis uppfattning att Bibelns Gud också kan uppfattas genom ett sakligt och vetenskapligt studium av Hans skapelse.


Johanssons uppfattning om att skapelsens hela komplexitet fanns närvarande hos det han kallar ”urfröet”, och att dagens värld är ett resultat av en utveckling ur detta, lider dessutom av stora teologiska problem för dem som vill ta Bibeln på allvar. Den potentielle gud som skulle ligga bakom en evolution kan nämligen omöjligen kan vara densamme som Bibelns Gud. Den förre leder livets utveckling genom konkurrens, dödande och utslagning av de svaga, medan den senare uppmanar oss till omtanke om den föräldralöse och änkan.


____________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2020 • Spridning tillåten om du anger källan, dock inte i kommersiellt syfte.