Debatter om skapelse och evolution

www.gardeborn.se

Artikel av Anders Gärdeborn publicerad 2004-10-06 i:

Vilken Gud?

_________________________________________________________________________


I sin krönika i lördagens VLT (2/10) argumenterar västeråsbiskopen Claes-Bertil Ytterberg (CBY) för att kyrkan skall välsigna och bekräfta homosexuella trohetsrelationer. Han jämför homosexualitet med vänsterhänthet och menar att eftersom ingen idag hävdar att det senare är fel kan ingen heller göra det om det förra. Biskopens analogi förvånar eftersom Bibeln, som skall vara kyrkans rättesnöre, har en hel del att säga om homosexualitet, men ingenting nämner om vänsterhänthet.


Förklaringen kommer dock senare i krönikan där CBY definierar ”normalt” som ”vanligt” och drar paralleller till homosexualitet inom djurriket. Han säger uttryckligen att han inte lägger något värdeomdöme i vad som är normalt eller inte. Då förstår jag honom bättre. Allt han sagt är att homosexualitet är vanligt, vilket är svårt att vara oenig i. Av två orsaker menar jag dock att resonemanget är missvisande.


För det första vilseleds läsaren av leken med ord. Först tvingas man hålla med om att homosexualitet är normalt (i betydelsen vanligt), och sedan förstår man hur fel det vore av kyrkan att inte välsigna ett normalt beteende. Då har dock ordet bytt mening och betyder numera ”moraliskt riktigt”. Och huruvida homosexualitet är moraliskt riktigt ger inte CBY ett enda argument för.


För det andra kan man fråga om det inte är en biskops uppgift att ge just värdeomdömen. Vad som är vanligt i naturen kan vi lämna åt biologerna. Dessa har dock ingen vägledning att ge i moraliska frågor, eftersom (de flesta av dem) stöder sin verksamhet på evolutionsfilosofin där människan är en produkt av slump och tid utan bakomliggande tanke och mening. Biologerna kan uttala sig om hur saker är. Biskoparna skulle ge vägledning om hur saker borde vara.


Från tidigare uttalanden av biskopen har jag förstått att han stöder sin världsbild på evolutionsläran. I VLT:s intervju med honom (2003-05-03) inför hans sextioårsdag kallar han t.ex. mitt uttalande för ”oerhört korkat”, då jag i en annan tidning skrivit att det inte finns något tvingande i att tro på evolutionsläran. Därför antar jag att CBY ser det som ofrånkomligt att tro på evolutionen. Om det är så, förstår jag också hans ovilja att diskutera homosexualitet i moraliska termer, eftersom dessa då saknar grund.


Jag delar och uppskattar CBY:s iver att stå på de utsatta människornas sida, men kan inte förstå den utifrån hans evolutionistiska grundsyn. Varför skulle Jesus vilja att vi tar hand om den svage, om vi har hela vår existens som art att tacka för att vi tidigare slagit ihjäl honom?


Om kyrkan skall kunna fortsätta existera med sitt ursprungliga syfte så måste den göra rent hus med evolutionsläran. Visserligen kan man rent vetenskapligt tro på en gudastyrd (teistisk) evolution, men vilken gudsbild ger detta? Evolutionens gud är blodtörstig, medan Bibelns är kärleksfull. I en evolutionistisk världsbild har döden ”alltid” funnits och är nödvändig för människans tillblivelse, medan den i Bibeln är ett katastrofalt resultat av människans revolt mot Skaparen. I Bibeln räddar oss Jesus från denna död då Han dör i vårt ställe, medan Hans verk i ett evolutionsperspektiv blir fullständigt meningslöst.


Denna omöjlighet att förena evolutionsläran med Bibeln löser många genom att acceptera den förra och ifrågasätta den senare. CBY pekar i sin krönika på svårigheter med Bibelns berättelser om dödsstraff, slaveri och oren mat och använder dessa svårigheter som argument att även bortse från Bibelns undervisning om homosexualitet. Samtidigt anklagar han de som inte löser problemet på samma sätt för ”selektiv bibelläsning”. Jag menar dock att den väg CBY förespråkar är ännu sämre, d.v.s. att lägga hela budskapet i tolkarens hand och förneka ett absolut och otvetydigt budskap från Gud. Visst håller jag med CBY om att det finns svårigheter med vissa bibelställen, men det ger oss ingen licens att förneka det orubbliga budskapet från universums Skapare.


Vår syn på homosexualitet och andra moraliska frågor beror till stor del på valet mellan Bibelns Gud eller evolutionens. Därför är det hög tid för CBY och hela den kyrka han representerar att bestämma sig. Vilken Gud tror man på?

____________________________________________________________________________________________

Anders Gärdeborn © 2020 • Spridning tillåten om du anger källan, dock inte i kommersiellt syfte.